facebook
  LUTCF, GAMA Gold

 .
The Ranch
 Finostyl
MC

:


(07/9/2017 13:12) !

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στους αγνες Πρωταθλημτων Α’ και Β’ Κατηγορας, οι προπονητς θα πρπει να εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κτοχοι ταυττητας Ε.Π.Ο., τουλχιστον UEFA C σε ισχ.

Οι προπονητς αυτο, θα πρπει να προσκομζουν στην Ε.Π.Σ.Α., τα προβλεπμενα δικαιολογητικ, προκειμνου να τους εκδδεται το Δελτο Πιστοποησης Προπονητ, για να μπορε να αναγραφε στο Φλλο Αγνος και να εισλθει στον αγωνιστικ χρο και στον πγκο των ομδων.

Ο βοηθς προπονητ, θα μπορε να εισλθει, με την επδειξη του δελτου πιστοποησης προπονητ του δελτου εισδου στην τεχνικ περιοχ που θα χει εκδοθε απ την Ε.Π.Σ.Α..

Για το Πρωτθλημα της Γ’ Κατηγορας, αλλ και τα Πρωταθλματα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, για σους δεν εναι κτοχοι Δελτου Πιστοποησης Προπονητ, θα μπορον να εισρχονται με το Δελτο Εισδου.

Συνολικ, δικαωμα εισδου στον αγωνιστικ χρο και στον πγκο των αναπληρωματικν της ομδας, χουν:

1) Ο προπονητς, με την επδειξη του δελτου πιστοποησης προπονητ.

2) Ο βοηθς προπονητ, με την επδειξη του δελτου πιστοποησης προπονητ του δελτου εισδου στην τεχνικ περιοχ που θα χει εκδοθε απ την Ε.Π.Σ.Α..

3) νας εκπρσωπος της ομδας με πρωττυπη αστυνομικ ταυττητα και

4) νας φυσικοθεραπευτς, επσης, με πρωττυπη αστυνομικ ταυττητα.

Ο βοηθς προπονητ δεν θα μπορε να εισρχεται στην τεχνικ περιοχ εν δεν παρευρσκεται ο πιστοποιημνος προπονητς της ομδας. Θα μπορε να εισρχεται μνο στην περπτωση που ο βασικς προπονητς χει τιμωρηθε και δεν του επιτρπεται η εσοδος στον αγωνιστικ χρο.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Την φετιν ποδοσφαιρικ περοδο 2017 – 2018, σε λους τους αγνες κατηγοριν, επιτρπονται τσσερεις (4) αντικαταστσεις ποδοσφαιριστν.

Επειδ στα Φλλα Αγνα δεν υπρχει ειδικς χρος για την αναγραφ της τταρτης αντικατστασης, αυτ θα αναγρφεται στην 4η σελδα, στον χρο των παρατηρσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 Η οικονομικ διαχεριση λων των αγνων Κυπλλου, θα γνεται απ τα γηπεδοχα σωματεα πως προβλπεται στην Οικονομικ Εγκκλιο, η οποα καθορζει τους οικονομικος ρους ως εξς:

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ως αποζημωση διαιτησας θα καταβλλεται η προβλεπμενη αποζημωση του σωματεου της μεγαλτερης κατηγορας, απ τα δο διαγωνιζμενα σωματεα που εναι:

Εθνικς κατηγορες (Α’, Β, Γ’):    35  ευρ  +  (25 + 25  οι βοηθο διαιτητ)         Σνολο 85  ευρ

Α κατηγορα:                              35  ευρ  +  (25 + 25 οι βοηθο διαιτητ)          Σνολο 85  ευρ

Β  κατηγορα:                             25 ευρ   +  (20 + 20 οι βοηθο διαιτητ)          Σνολο 65 ευρ

Γ κατηγορα:                               20  ευρ  +  (18 + 18 οι βοηθο διαιτητ)          Σνολο 56  ευρ

         ***  ταν ο αγνας δεν αρχσει , ο διαιτητς και οι βοηθο διαιτητ δικαιονται το μισ της αποζημωσης.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

** Τα οδοιπορικ των Ιατρν αγνων Κυπλλου ανρχονται στα 25 ευρ.

** Τα οδοιπορικ των παρατηρητν, καθορζονται ανλογα με την κατηγορα των διαγωνιζομνων σωματεων και πως προβλπεται στην Οικονομικ Εγκκλιο, δηλαδ εν τα διαγωνιζμενα σωματεα ανκουν στην  Α και στην  Β κατηγορα, σε εκοσι (20) ευρ και εν τα διαγωνιζμενα σωματεα ανκουν στην Γ κατηγορα, σε δεκαπντε (15) ευρ.

** Η αποζημωση του προσωπικο των γηπδων , το ποσοστ γηπδου, εναι πως αναφρονται στην Οικονομικ Εγκκλιο, στο κεφλαιο -ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ-

** Το υπλοιπο της εκκαθρισης του αγνα (ενεργητικ παθητικ),  θα εισπρττεται θα καταβλλεται καθ’ ολοκληρα απ το γηπεδοχο σωματεο.

 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ  

Δικαωμα συμμετοχς στο πρωτθλημα χουν ποδοσφαιριστς ηλικας μχρι 37 ετν, δηλαδ σοι χουν γεννηθε το τος 1980 (απ 1/1 ως 31/12) και μετ.  

Σε περπτωση που σωματεο χρησιμοποισει ποδοσφαιριστ ηλικας μεγαλτερης των 37 ετν, δηλαδ γεννημνο πριν το 1980, η συμμετοχ αυτ θα εναι αντικανονικ και θα υφσταται τις ποινς τις οποες προβλπει ο Κ.Α.Π. για την περπτωση της αντικανονικς συμμετοχς ποδοσφαιριστ.

 Σε  λους τους αγνες του πρωταθλματος αυτο θα πρπει κθε ομδα να ξεκιν τον αγνα στην αρχικ ενδεκδα υποχρεωτικ, με τρες (3) ποδοσφαιριστς που να χουν γεννηθε το τος 1997. Εννοεται ασφαλς τι μπορον να συμμετχουν και οι μικρτερης ηλικας ποδοσφαιριστς δηλαδ αντ για γεννηθντες το 1997 μπορε να συμμετσχουν ποδ/στς γεννηθντες το 1998 1999 και  μικρτεροι, και οι τρεις (3) θα πρπει να αγωνζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μχρι την λξη του 1ου ημιχρνου. Αν παραστε ανγκη αντικατστασης, θα πρπει να αντικατασταθον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ποδοσφαιριστς της διας ηλικιακς κατηγορας, δηλαδ γεννηθντες το 1997 μικρτερους.

Διευκρινζεται τι σε περπτωση που σωματεο δεν χρησιμοποισει τους ποδ/στς των παραπνω ηλικιν απ την ναρξη του αγνα πως προαναφραμε, υποππτει σε παρβαση, χνει τον αγνα με τρματα 3-0 εκτς αν το αποτλεσμα ευνοε την αντπαλη ομδα και :

α) εφσον διαπιστωθε παρβαση της διταξης αυτς πριν απ την ναρξη του αγνα, κατ τον λεγχο των δελτων, ο διαιτητς υποχρεοται να μην τελσει αυτν, σε βρος δε της υπατιας των υπατιων ομδων επιβλλονται οι προβλεπμενες απ το ρθρο 21 του Κ.Α.Π., κυρσεις (αφαρεση δο (2) βαθμν), απ τον πνακα βαθμολογας της τρχουσας ποδοσφαιρικς περιδου και με αφαρεση δο (2) βαθμν απ το επμενο πρωτθλημα και χρηματικ ποιν.

β) εφσον ο αγνας διεξαχθε, κατ παρβαση της προκρυξης, χει εφαρμογ το ρθρο 23 παρ. 9 του Κ.Α.Π., η υπατια ομδα χνει τον αγνα με τρματα 3-0 εκτς αν το αποτλεσμα  ευνοε την αντπαλη ομδα, της αφαιρονται τρες (3) βαθμο απ το Πρωτθλημα που μετχει και της επιβλλεται και  χρηματικ ποιν, μετ την υποβολ σχετικς νστασης που θα γνει δεκτ.

Σε κθε περπτωση ο διαιτητς που επιτρπει την τλεση του αγνα χωρς τη συμμετοχ των τριν (3) ποδοσφαιριστν των παραπνω ηλικιν, τιμωρεται απ την Ε.Δ./ΕΠΣΑ με ποιν αποκλεισμο τουλχιστον τριν (3) μηνν.      

Διευκρνιση: Σε περπτωση που η ομδα δεν χει καννα ποδοσφαιριστ που γεννθηκε το 1997 μικρτερο, ο αγνας δεν θα αρχσει.

Εφσον χει ναν (1) ποδοσφαιριστ που γεννθηκε το 1997 μικρτερο, μπορε να αρχσει τον αγνα με εννα (9) ποδοσφαιριστς και να συμπληρωθε με δο (2) ποδοσφαιριστς μεγαλτερης ηλικας, απ την ναρξη του 2ου ημιχρνου,  οι οποες θεωρονται αντικαταστσεις.

Εν ξεκινσει με δο (2) ποδοσφαιριστς, γεννηθντες το 1997 μικρτερους και δκα (10) ποδοσφαιριστς, μπορε να συμπληρωθε με ναν (1) ποδοσφαιριστ μεγαλτερης ηλικας, απ την ναρξη του 2ου ημιχρνου.

Η ομδα μπορε να συμπληρωθε με ναν δο ποδοσφαιριστς, γεννημνους το 1997και μικρτερους, εφσον προσλθουν κατ τη διρκεια του 1ου ημιχρνου, με την προπθεση τι εχαν αναγραφε στη στλη των αναπληρωματικν ποδοσφαιριστν πριν απ την ναρξη του αγνα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ  

* Σε λους τους αγνες της φετινς περιδου εναι υποχρεωτικ η συμμετοχ στην ενδεκδα κθε ομδας, καθ’ λη τη διρκεια του αγνα, επτ (7) ποδοσφαιριστν που χουν δικαωμα να αγωνζονται σε Ελληνικς εθνικς ομδες.

* Επιτρπεται η αναγραφ στο Φ.Α. και η συμμετοχ τους στον αγνα, μχρι τεσσρων (4) ποδοσφαιριστν που δεν δικαιονται να αγωνζονται στις Ελληνικς εθνικς ομδες.

* Η αναγραφμενη ναρξη και λξη ισχος στα Δελτα Αθλητικς Ιδιτητας αλλοδαπν ποδοσφαιριστν, πρπει να καλπτει τη συμμετοχ τους στους αγνες, λλως η συμμετοχ εναι αντικανονικ.

Απαγορεεται η συμμετοχ σε αγνες ανδρν, ποδοσφαιριστ που δεν χει συμπληρσει το 14ο τος της ηλικας του. Για τον προσδιορισμ της ηλικας (συμπλρωση του 14ου τους) θεωρεται η ημερομηνα των γενεθλων του ποδοσφαιριστ.

Παρβαση των απαγορεσεων της παροσης παραγρφου, συνιστ αντικανονικ συμμετοχ και σε περπτωση υποβολς νστασης, χει εφαρμογ η διταξη του ρθρου 23 παργραφος 9 του Κ.Α.Π.

 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΦΑΝΕΛΑΣ

Η αρθμηση στις φανλες των ποδοσφαιριστν στους αγνες των πρωταθλημτων Κατηγοριν Α’, Β’, Γ’ Κυπλλου και ΝΕΩΝ, εναι υποχρεωτικ απ τον αριθμ να (1) ως τον αριθμ δεκαοκτ (18). Η αρθμηση στα παντελονκια, εναι προαιρετικ. Εφσον, μως υπρχει, ττε υποχρεωτικ θα εναι μοια με αυτ στις φανλες.

ΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Λγος μη ναρξης αγνα, εναι η παρουσαση στον αγωνιστικ χρο ομδας με λιγτερους απ εννα (9) ποδοσφαιριστς κατ τη στιγμ του εναρκτριου λακτσματος.